RIP Pr Hoang Vῖnh Giang

Cher Maîtres, Enseignants, Dirigeants et Pratiquants des Martiaux Vietnamiens,

J’ai la tristesse de vous informer que le Professeur Hoang Vinh Giang, Président de la Fédération Vo Co Truyen Mondiale, vient de décédé aujourd’hui, le 11 septembre 2021 à Hanoï, Vietnam, à l’âge de 75 ans.

Concernant les obsèques, nous attendons les informations du Ministère des Sports du Vietnam. Mais en ce moment au Vietnam en général et à Hanoï en particulier est en confinement très strict à cause le Covid-19

En attendant, vous trouvez ci-joint un article sur le professeur Giang, publié par le magazine Dragon au mois de Mars 2017.

————————————-

Dear Masters, Teachers, Leaders and Practitioners of Vietnamese Martial’s,

I am sad to inform you that Professor Hoang Vinh Giang, President of the Vo Co Truyen World Federation, has passed away today, September 11, 2021 in Hanoi, Vietnam, at the age of 75.

Regarding the funeral, we are awaiting information from the Vietnamese Ministry of Sports. But at the moment in Vietnam in general and in Hanoi in particular is in very strict confinement because of the Covid-19

In the meantime, you will find attached an article on Professor Giang, published by Dragon magazine in March 2017.

____________________

Kính thưa quí võ sư, các lãnh đạo và các môn sinh Võ Cổ Truyền Việt Nam

Tôi rất đau buồn xin thông báo Giáo sư Hoàng Vĩnh Giang, Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ Truyền Thế giới, vừa từ trần hôm nay, ngày 11 tháng 9 năm 2021 tại Hà Nội, Việt Nam, hưởng thọ 75 tuổi.

Về tang lễ, chúng tôi đang chờ thông tin từ Tổng cục TDTT Việt Nam. Nhưng hiện tại ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang bị cách ly rất nghiêm ngặt vì Covid-19.

Trong khi chờ đợi, mời quí vị xem đính kèm một bài báo về Giáo sư Giang, được xuất bản bởi tạp chí Dragon vào tháng 3 năm 2017.

__________________________________

Tran Nguyen Dao – amv.infos@gmail.com